Otevírací doba Po - Pá od 8:00-16:00.

Příspěvek na recyklaci

 

Informace o změnách účinných od 1.1.2021, určené pro prodejce elektrozařízení.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás jako našeho odběratele informovat, že s účinností od 1. ledna 2021 jsou povinnosti výrobců elektrozařízení k odpadnímu elektrozařízení nově upraveny novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. (dále jen „zákon o VUŽ“), kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Tyto povinnosti výrobce elektrozařízení naše společnost Ing.Peter Janega, se sídlem Jiřího z Poděbrad 378, 517 24 Borohrádek, IČO 01836820 (dále jen „společnost“) plní prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností EKOLAMP s.r.o. Kolektivní systém EKOLAMP má v rámci České republiky vybudovanou hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh. Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému EKOLAMP jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.ekolamp.cz, nebo ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro .

Vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne ledna 2021, dovolujeme si Vás jako naše odběratele (distributory a poslední prodejce) pro přehlednost informovat o některých nových povinnostech distributorů a posledních prodejců podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, zejména v souvislosti se zajišťováním informovanosti konečných uživatelů o způsobu zajišťování zpětného odběru (nejedná se o úplný výčet povinností distributorů a posledních prodejců podle zákona o VUŽ):

Je-li Vaše společnost distributorem elektrozařízení, je Vaše společnost povinna poskytnout výrobci součinnost při plnění povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona o VUŽ, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

 Je-li Vaše společnost posledním prodejcem, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává elektrozařízení, je podle § 18 odst. 3 zákona o VUŽ povinna písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

 Je-li Vaše společnost posledním prodejcem elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, je Vaše společnost podle § 66 odst. 4 zákona o VUŽ povinna umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na tomto území místo zpětného odběru nenachází, je třeba informovat o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo městském obvodě od svého místa prodeje. Nadále platí povinnost posledního prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost se nově vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli.

Nadále platí povinnost zajistit v místě prodeje zpětný odběr odpadních elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm bez ohledu na typ, značku a nákup zboží, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.

Jak bylo uvedeno výše, naše společnost bude nadále své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP, za veškerá elektrozařízení uvedená na trh v České republice, tedy i za elektrozařízení, které od nás Vaše společnost odebírá jako distributor či poslední prodejce.

Nicméně i na distributory a poslední prodejce, tedy i na Vaši společnost, od 1. ledna 2021 dopadá (stejně jako na výrobce) povinnost odděleného uvádění nákladů podle § 73 odst. 1 zákona o VUŽ, dle něhož výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak plyne z § 73 odst. 2 zákona o VUŽ, plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému (v případě naší společnosti v kolektivním systému EKOLAMP), určí se náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému.

EKOLAMP s.r.o.
náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
tel: +420 731 549 825
e-mail: info@ekolamp.cz
datová schránka: 5je3ba5
infolinka: 810 888 100

IČ: 27248801
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526

Nejblíže naší provozovně v Borohrádku se nachází sběrný dvůr:

Sběrný dvůr - světelné zdroje, malá a velká elektrozařízení

Jiráskova 224
517 24 Borohrádek

Kontaktní osoba: Kamil Bureš
Telefon: 735 071 749

Otevírací doba:
St 15:00 - 17:00, So 8:00 - 12:00

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

 Další sběrná místa ve svém okolí naleznete na adrese:

https://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist

 ekolamp-468x60px-osveta-2021-1 (1)

 

 dokument-ekolamp

certifikat_12647